GRUPA "SMERFY" PDF Email
czwartek, 05 marca 2009 06:29

ROK SZKOLNY 2014/2015


NAUCZYCIELKA: mgr Eliza Sorkowicz


OPIEKUNKI: Jolanta Obuchowicz

                     Joanna Maziuk


LISTOPAD

Tematy kompleksowe:

  1. Mali patrioci
  2. Jesienna muzyka
  3. Mali artyści
  4. Ciepło i miło

Cele dydaktyczno-wychowawcze:

Wdrażanie do ubierania się zgodnie z porą roku.

Zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i odporności.

Zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym w związku ze zmianą pory roku.

Zapamiętanie cech typowych dla późnej jesieni: szarugi jesienne, słota.

Wdrażanie do opieki nad ptakami podczas zbliżającej się zimy.

Wdrażanie do bezpiecznej zabawy z wykorzystaniem sprzętu jordanowskiego w ogrodzie przedszkolnym.

Rozwijanie umiejętności przeliczania oraz porządkowania zbiorów.

Rozwijanie umiejętności dodawania podczas zabaw z kostką.

Rozwijanie analizy i syntezy słuchowej.

Rozwijanie percepcji słuchowej na materiale symbolicznym.

Kształtowanie umiejętności odczytywania instrukcji obrazkowej – kolejność czynności.

Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.

Kształtowanie umiejętności globalnego czytania wyrazów: aparat, nuty, farby, igła.

Kształtowanie umiejętności analizy i syntezy słuchowej wyrazów, wysłuchiwania głosek: a, n, f, i w wyrazach.

Nauka piosenek i pląsów.

Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.


Dziecko:

– uczestniczy w zabawach rytmicznych;

– ilustruje ruchem treść piosenki;

– kontynuuje rozpoczęty rytm dwu i trzy- elementowy;

– przelicza elementy zbioru liczebnikami głównymi i porządkowymi w granicach możliwości, tworzy zbiory dwuelementowe;

– aktywnie formułuje definicje pojęć;

– rozwiązuje zagadki, wysłuchuje odgłosy z otoczenia i przyporządkowuje je do konkretnych osób, przedmiotów, czynności;

– dokonuje analizy i syntezy sylabowej wyrazów;

– klasyfikuje przedmioty według jednej cechy;

– odgrywa rolę w zabawach parateatralnych;

– wykonuje polecenia zgodnie ze wskazówkami N.

– uczestniczy w zabawie ruchowo-słuchowo-wzrokowej przygotowującej do nauki pisania, wodzi palcem po śladzie;

– wysłuchuje wskazanej głoskę w wyrazie;

– przestrzega zasad panujących w przedszkolu;

– wymienia dobre i złe zachowania w przedszkolu, uzasadnia swój wybór;

– z uwagą słucha opowiadań, analizuje, wyciąga wnioski;

– rysuje według wzoru;

– nazywa podstawowe figury geometryczne;

– odkodowuje informacje podaną w formie obrazków;

– wyraża radość z możliwości obcowania ze sztuką podczas wycieczki do muzeum;

– wie, jak należy się zachować w miejscu publicznym;

– wyraża swoje odczucia i spostrzeżenia dotyczące oglądanych eksponatów.

– orientuje się w schemacie własnego ciała, określa prawą i lewą rękę.

z uwagą ogląda bajkę animowaną.