GRUPA "SMERFY" PDF Email
czwartek, 05 marca 2009 06:29

ROK SZKOLNY 2014/2015


NAUCZYCIELKA: mgr Eliza Sorkowicz


OPIEKUNKI: Jolanta Obuchowicz

                     Joanna Maziuk


PAŹDZIERNIK

Tematy kompleksowe:

1. W zdrowym ciele zdrowy duch.

2. Jesienią w parku.

3. Jesienią w lesie.

4. Przygotowania do zimy.

Cele dydaktyczno-wychowawcze:

Przestrzeganie zasad panujących w przedszkolu.

Przestrzegani podstawowych zasad korzystania z placu zabaw.

Poznanie funkcji instytucji niosących pomoc: lekarz

Odbieranie otaczającego nas świata poprzez różne zmysły.

Poznawanie zmian zachodzących w przyrodzie związanych z jesienią – w parku, w lesie, w gospodarstwie domowym.

Kształtowanie umiejętności sprawnego przeliczania w granicach możliwości dzieci.

Kształtowanie umiejętności klasyfikowania według jednej cechy.

Kształtowanie umiejętności rozróżniania i nazywania podstawowych figur geometrycznych.

Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.

Kształtowanie umiejętności całościowego czytania wyrazów: las, parasol, gra.

Kształtowanie umiejętności analizy i syntezy słuchowej wyrazów, wysłuchiwania głoski „l, p, g,” w wyrazach.

Nauka piosenek i pląsów.

Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.


Dziecko:

– z uwagą słucha tekstów literackich; analizuje, wyciąga wnioski;

– doskonali umiejętność analizy i syntezy sylabowej wyrazów;

– klasyfikuje według jednej cechy;

– usprawnia małą motorykę rąk;

– chętnie uczestniczy w zabawach muzyczno-ruchowych;

– układa proste zdania, dzieli zdania na wyrazy;

– kontynuuje rozpoczęty rytm dwu- trzyelementowy;

– próbuje samodzielnie organizować sobie czas w przedszkolu.

– rozwiązuje zagadki;

– w oparciu o własne doświadczenia analizuje, wyciąga wnioski i uogólnia;

– dba o własne zdrowie poprzez odpowiednie ubieranie się zgodnie z porą roku;

– lepi z masy solnej;

– orientuje się w rolach społecznych pełnionych przez ważne osoby: lekarz…

– przestrzega zasad panujących w przedszkolu;

– rozpoznaje i próbuje nazywać podstawowe figury geometryczne;

– wyraża radość z możliwości malowania farbami na określony temat;

– przelicza w granicach możliwości;

– dobiera w pary obrazki o tym samym znaczeniu.

– z uwagą ogląda obrazki i lustracje, analizuje, wyciąga z nich wnioski;

– dostrzega zmiany zachodzące w przyrodzie związane ze zmiana pór roku;

– orientuje się w schemacie własnego ciała i przestrzeni;

– próbuje grać na instrumentach perkusyjnych;

– wyraża radość z możliwości wykonywania prac przestrzennych różnymi technikami plastycznymi;

– różnymi zmysłami odbiera bodźce z zewnątrz i nazywa je;

– ćwiczy sprawność narządów mowy;

– przedstawia własne zainteresowania i pasje.