GRUPA "SMERFY" PDF Email
czwartek, 05 marca 2009 06:29

ROK SZKOLNY 2013/2014


GRUPA SMERFY

NAUCZYCIELKI:

                  Małgorzata Sawicka. Marta Bratke

OPIEKUNKA:

                 Anna Lipiec


ZAMIERZENIA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE


                             MIESIĄC:  MAJ                        GRUPA: SMERFY


 

 

Tematy kompleksowe :


  1. Łąka pełna życia.
  2. Muzyka, która łączy.
  3. Uczciwość na co dzień.
  4. W domu najlepiej.


 

 

Treści programowe:


1.       Wzbogacenie i usystematyzowanie wiadomości o środowisku przyrodniczym łąk i pól. Poznanie roślin i zwierząt łąkowych objętych ochroną gatunkową. Doskonalenie umiejętności prowadzenia obserwacji przyrodniczych.

Wzbudzanie zainteresowania czytaniem globalnym wyrazów oraz poznanie zapisu graficznego głoski „b”.

2.       Zapoznanie z różnymi gatunkami muzyki – od klasycznej po współczesną. Wzbogacenie wiedzy o instrumentach muzycznych, rozwijanie słuchu muzycznego przez określanie cech utworów muzycznych. Kształtowanie kultury odbioru muzyki.

3.       Kształtowanie postaw społecznych zgodnych z uniwersalnymi wartościami, takich jak uczciwość, prawdomówność, szacunek. Doskonalenie umiejętności rozpoznawania, nazywania i okazywania uczuć. Wdrażanie do przestrzegania zasad oraz wzmacnianie odporności emocjonalnej.

4.       Wzmacnianie więzi emocjonalnej z rodziną, uświadomienie własnej roli w rodzinie, wdrażanie do sumiennego wypełniania obowiązków domowych. Poznanie zasad bezpiecznego posługiwania się domowym sprzętem elektrycznym. Wdrażanie do pamiętania o najbliższych, zachęcanie do przygotowywania niespodzianek, wspólnego przeżywania ważnych chwil. Rozbudzenie zainteresowania pracą zawodową oraz podkreślenie jej społecznego znaczenia.


Wiedza i umiejętności:


ñ  dobiera obrazki pasujące treściowo do tematyki

ñ  rozwija poczucie rytmu, pamięć i koncentrację

ñ  wykazuje szacunek w stosunku do świata przyrody

ñ  posługuje się lupą dostrzegając drobne elementy

ñ  odczytuje informacje zapisane symbolicznie

ñ  prawidłowo formułuje zdania prowadząc dialog

ñ  rozpoznaje i nazywa zwierzęta i owady żyjące na łące i na polu , wychwytuje istotne i charakterystyczne cechy zwierząt

ñ  uczy się współzawodnictwa grupowego

ñ  poznaje obraz graficzny litery „B” i „b”

ñ  dostrzega podobieństwa i różnice w wyglądzie między instrumentami muzycznymi

ñ  zna podstawowe rodzaje instrumentów muzycznych (strunowe, dęte, perkusyjne)

ñ  ćwiczy słuch fonematyczny podczas wyróżniania głoski „t” i „d” w nagłosie wyrazów

ñ  docenia wartość przyjaźni opartej na tolerancji, wzajemnym zrozumieniu i zaufaniu

ñ  potrafi wymienić członków najbliższej rodziny określając stopień pokrewieństwa

ñ  potrafi zobrazować stany emocjonalne przez mimikę

ñ  odczuwa przyjemność planowania i sprawiania niespodzianek najbliższym osobom

ñ  sprząta po zakończonej pracy

ñ  dostrzega mądrość i przesłanie wynikające z baśni

ñ  doskonali technikę malowania farbami plakatowymi